Kontakt os


 

SAML vender sig mod koncentration af magten i Radio- og TV Nævnet
Onsdag 30. november 2005
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Sammmenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, der er paraplyorganisation for SLRTV, FAEM, IASTAR-Danmark, LokalTV- og Værkstedssammenslutningen og Demokratiske Lokalstationer vender sig i et høringssvar vedr. de foreslåede ændringer af bekendtgørelse på radio- og tv-ormådet mod den planlagte centralisering af al beslutningskompetence i Radio- og TV Nævnet. Og så protesterer SAML mod at ikke-kommercielt lokal-tv foreslås henvist til kun at sende i vinduer om formiddagen, og slår på, at det er fuldstændigt uacceptabelt, at der ikke afsættes sendetid til ikke-kommercielt tv i København.
Her er den fulde ordlyd af høringssvaret fra SAML:


Generelt kan siges, at SAML ikke anerkender, at den foreslåede revision af bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed med følgende konsekvens at bekendtgørelse nr. 104 af 18. februar 2004 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer kan ophæves. Det kan vi ikke, da lovforslag nr. L38, der danner det lovmæssige grundlag for forslag til ny bekendtgørelse endnu ikke er vedtaget af Folketinget. Desuden er de i lovforslag L38 foreslåede ændringer i modstrid med vores medlemsstationers interesser. (jf. de nævnte organisationers høringssvar ifbm. lovforslagets høring).

SAML er af den opfattelse, at der er behov for en lovgivning, der skelner mellem kommerciel og ikke-kommerciel lokal radio- og fjensynsvirksomhed, således at de ikke-kommercielle lokale elektroniske medier gennem national lovgivning sikres både frekvensmæssig og økonomisk råderum.

Der er derfor ligesom i den nuværende lovgivning omkring de ikke-kommercielle lokale medier brug for, at borgerne i et givent lokalsamfund har retskrav på at komme til orde. Den sikrer med andre ord den public access, der kan medvirke til den borgerinddragelse, der bliver nævnt som en væsentlig forudsætning for kommunalreformen.

Specifikt til det udsendte forslag til ny bekendtgørelse:

Ad kapitel 2, § 3

SAML protesterer imod, at ikke-kommerciel lokaltv henvises til kun at kunne sende i vinduer i tidsummet kl. 09.00 til kl. 12.00. Det er ødelæggende for TV-stationerens muligheder for at nå deres målgrupper og begrænser TV-stationerne i at producere programmer for det lokalsamfund de er en del af.

Ad kapitel 3, §§ 6, 7, 8, 12

De heri foreslåede ændringer lægger al kompetence vedrørende ikke-kommerciel lokal radio- og TV over til Radio- og TV-Nævnet, SAML kan ikke anbefale denne ændring, da det er en dybt bekymrende centralisering, især fordi da Nævnets afgørelser er inappelable. Det er ikke et demokrati, der peger frem ad, når en sag kun kan prøves en gang. Når det ses i sammenhæng med , at Nævnet, der foretager afgørelsen, er udpeget af kulturministeren, bliver det næsten betænkeligt.

Ad kapitel 5

Også dette kapitel centraliserer magten hos det centrale Radio- og TV-nævn, hvilket SAML ikke kan tilslutte sig, da det vil være en medvirkende årsag til forøget bureaukrati. SAML anbefaler, at de lokale radio- TV-Nævn bevares.

Ad kapitel 6,

SAML protesterer imod de foreslåede ændringer i tilskud til de ikke-kommercielle lokale radio- og TV-stationer, da de ikke på nogen måde forenkler ansøgningsproceduren som anført i tillægsaftale nr. 3 af 17. juni 2004, snarere tværtimod. Desuden finder vi det helt ude af proportioner, at der ikke kan gives tilskud til genudsendelser. Når såvel DR som TV2 opererer med en genudsendelsesprocent mellem 40-50%, så er det meget svært at forstå en argumentation for, hvorfor de lokale medier ikke kan anvende denne praksis, der giver mulighed for at ramme forskellige målgrupper. Desuden er transmissionsudgifterne pr. sendetime så store, at forslaget reelt vil medføre en generel nedskæring af sendetiden for de ikke-kommercielle lokale medier.

Ad kapitel 9

SAML kan ikke anerkende, at Radio- og TV-Nævnet efter indstilling fra IT- og Telestyrelsen kan træffe afgørelse om fordeling af sendemuligheder. Som nævnt er det vores indstilling, at der skal være et lovfæstet krav, at der gives sendetilladelser til ikke-kommercielle lokale radio- og fjernsynsforetagender, med minimum en frekvens per kommune. I § 48 foreslås at der ikke skal afsættes sendetid til ikke-kommerciel lokal-TV i Københavns området, dette forslag er fuldstændig uacceptabelt.

Konkluderende kan siges, at SAML finder Kulturministeriets praksis med at foretage sig administrative ændringer udelukkende baseret på et forslag om lovændringer og dermed uden der er skabt lovhjemmel for de foreslåede administrative ændringer for meget betænkeligt.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002